Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI STATUTOWYCH

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju superwizji pracy socjalnej w Polsce, w szczególności poprzez:

 1. propagowanie zastosowania superwizji pracy socjalnej,
 2. propagowanie działań nakierowanych na rozwijanie wzmacniania potencjału służb pomocy społecznej, w tym rozwój superwizji,
 3. rozwój standardów świadczonych usług superwizji,
 4. współpracę i wymianę doświadczeń z placówkami naukowymi, organizacjami, instytucjami oraz podmiotami działającymi w obszarze: pomocy i integracji społecznej, edukacji i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej,
 5. działania na rzecz stałego podnoszenia kompetencji superwizorów pracy socjalnej, nakierowanych na zapewnienie wysokich standardów merytorycznych i etycznych świadczonych usług,
 6. działania na rzecz integracji środowiska superwizorów pracy socjalnej.

 

Swoje cele będziemy realizować poprzez:

 1. Reprezentowanie środowiska certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej.
 2. Działanie na rzecz uregulowań prawnych w obszarze superwizji pracy socjalnej.
 3. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz mediami na rzecz upowszechnienia i rozwoju superwizji pracy socjalnej.
 4. Wspieranie superwizji w ośrodkach pomocy i integracji społecznej, edukacji i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej.
 5. Działanie na rzecz zapewnienia wysokich standardów szkolenia kandydatów na superwizorów pracy socjalnej.
 6. Edukowanie w zakresie superwizji pracy socjalnej, umożliwianie wymiany doświadczeń praktykujących superwizorów oraz prowadzenie ich superwizji.
 7. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie superwizji.
 8. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej.

 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która posiada certyfikat superwizora pracy socjalnej zgodny z aktualnym stanem prawnym.

 1. członków wspierających

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, działająca merytorycznie w obszarze działalności Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc, złoży pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

 1. członków honorowych

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Siedziba Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej mieści się
w Krakowie, przy ul Bernardyńskiej 3.

 

W sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej prosimy kontaktować się z  Zarządem, który tworzą:

 

Adam Białas                             – Prezes,                     tel. 505 539 490

Katarzyna Wojtanowicz     – Wice Prezes,           tel. 604 601 980

Zbigniew Piechocki               – Skarbnik,                tel. 516 066 714

Załączniki