Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Jadwiga Pauli

tel. e-mail:

Jadwiga Pauli – moje doświadczenia zawodowe

Jestem absolwentką socjologii UJ, Od 1981r. pracuję w instytucjach pomocy społecznej wykonując  zarówno zadania polegające na bezpośredniej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia jako pracownik socjalny, trener zatrudnienia wspieranego, Job-coach, jak również z zakresu zarządzania – m.in. dyrektor ROPS w Krakowie (1999-2009). Obecnie jestem kierownikiem  Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych. Zadania praktycznej pomocy łączę z działalnością dydaktyczną i szkoleniową.

W latach 1999-2012 współpracowałam z krakowskimi uczelniami Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, Krakowską Akademią im. A.F. Modrzewskiego w charakterze wykładowcy (metodyka pracy socjalnej, polityka społeczna, zarządzanie społecznymi zadaniami publicznymi,) i nauczyciela praktyk zawodowych. W tym okresie byłam również Przewodniczącą Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Od 2009 roku prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – firma szkoleniowa. Zrealizowałam ponad 5000 h szkoleniowych i doradczych dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej m.in. z zakresu instrumentów i metod aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.

Inicjowałam i realizowałam projekty społeczne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w tym międzynarodowe i finansowane ze środków UE – m.in. IW EQUAL z zakresu ekonomii społecznej: „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”. W latach 2010- 2012 brałam udział w opracowaniu standardów usług społecznych i pracy socjalnej w związku z realizacją projektu PO KL 1.18. Jestem współautorką podręcznika instruktażowego z zakresu standardów usług w pomocy społecznej Standardy usług społecznych.

Współpracuję z administracją publiczną, m.in. z gminami i powiatami w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i wieloletnich programów naprawczych.(m.in. m. Bytom, powiat tatrzański,) oraz w charakterze eksperta, m.in.: konsultacja ekspercka planów regionalnych Ekonomii Społecznej województwa śląskiego, łódzkiego, podkarpackiego (2011 -2012),  konsultacja ekspercka w zakresie oceny narzędzi do  profilowania pakietu wsparcia dla osób bezrobotnych w projekcie realizowanym przez WORK SERVICE (2014),  konsultacja ekspercka modelu Trenera Zatrudnienia Wspieranego opracowanego w ramach Projektu POKL 7.2.1 „ABC gospodarki społecznej” na zlecenie WUP Kraków, ekspert w projekcie EU –China: „Social Protection Reform Project” (2016).

Od 2008r posiadam uprawnienia coacha – certyfikat ICC. Od 2013r. prowadzę superwizję dla pracowników socjalnych, w 2017r. uzyskałam certyfikat superwizora  pracy socjalnej Nr6/2017.

Moja ulubiona aktywność fizyczna to wędrówki górskie i wyprawy rowerowe.

Zapraszam do współpracy.