Certyfikowani Superwizorzy Pracy Socjalnej

STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


STOWARZYSZENIE CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ
LISTA CERTYFIKOWANYCH SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ


Anna Kłos

tel. e-mail:

www.pspsdoradztwo.pl

Anna Kłos – socjolog o specjalności praca socjalna, specjalista II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalista organizacji pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy, członek Centralnej Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wieloletni pracownik jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W latach 2009-2012 ekspert w zespole zadaniowym, powołanym w ramach krajowego projektu systemowego pod nazwą “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, realizowanego przez CRZL, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu.  Społecznego. Od 2009 roku współpracuję z UMCS w Lublinie, prowadząc zajęcia praktyczne w zakresie metodyki pracy socjalnej dla studentów kierunku praca socjalna.

Autorka wielu publikacji z zakresu wspierania rodziny, asystentury rodzinnej, koordynacji pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej oraz kontraktowania socjalnego i pracy socjalnej na rzecz osób z problemem bezrobocia.

 

Specjalizuję się superwizji grupowej metodą Balinta oraz superwizji zarządzania.

Kategorie superwizowanych: pracownicy socjalni , asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i struktur wewnętrznych tych jednostek.

Miejsca realizacji superwizji ; centralna, wschodnia oraz południowa Polska.

Kontakt podany na stronie; www.pspsdoradztwo.pl